Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Parapijos istorija

Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia Palemone pradėta statyti 1991 metų birželio 4 dieną (architektas Dalius Šarakauskas).

1991 m. spalio mėnesį arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pašventino bažnyčios kertinį akmenį.

Nors uolūs vietos tikintieji jau buvo surinkę daug aukų bažnyčios statybai, lėšų stigo. Lietuvoje besikeičiant pinigams, statyba sustojo.

1992 metų birželio viduryje į Petrašiūnų parapiją yra skiriamas salezietis kun. Krizantas Juknevičius SDB. Kardinolas V. Sladkevičius pavedė jam rūpintis ne tik Petrašiūnų parapija, bet ir Palemono tikinčiaisiais ir naujai statoma bažnyčia.

1993 metais palemoniečiams ir neveroniečiams oficialiai sutikus, naujos parapijos kūrimas ir bažnyčios statyba pavesta Šv. kun. J. Bosko Saleziečių Draugijai. Saleziečiams sutikus perimti kurti parapiją ir savo lėšomis statyti, visu greičiu prasidėjo ne tik bažnyčios, bet ir saleziečių bendruomenės namų statyba. 

Tais pačiais metais šventoriaus teritorijoje pradėtas statyti Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto (seserų saleziečių) namas.

1993 metų gegužės 10 dieną kun. Kr. Juknevičius atleidžiamas iš Petrašiūnų parapijos klebono pareigų ir paskiriamas naujos Palemono parapijos klebonu. Nuo tada šv. Mišios jau vyko naujai statomos bažnyčios rūsyje. Šioje laikinoje koplyčioje buvo pastatytos Marijos Krikščionių Pagalbos ir Šv. kun. Jono Bosko statulos.

Bažnyčios vidaus statybos darbai galutinai baigti 1996 metų pavasarį. Tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Kauno Metropolitas Arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino naująją Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią.

1997 metais bažnyčios vidų papuošė liaudies meistras Henriko Ratauto medžio drožiniai - „Šviesos kelias“, pasakojantys Švento Rašto įvykius po Jėzaus prisikėlimo.

Altorius, krikštykla, tabernakulis, sakykla, vėliau ir tradiciniai Kryžiaus keliai sukurti to paties menininko.

Bažnyčioje K. K. M. Karnaševičių sumontuoti iš Anglijos atvežti 1939 metų gamybos vargonai.

2001 m. gegužės mėn. 23 dieną į bažnyčios varpinę buvo įkelti S. Stulpinio atgabenti, Lenkijoje nulieti varpai. Didžiausias varpas pavadintas Švč. M. Marijos ir šv. J. Bosko garbei, antrasis šv. Antano - Lietuvos saleziečių pradininko kun. Antano Skelčio šventojo globėjo garbei, trečiasis - lietuvaitės kankinės Elenos Spirgevičiūtės (pradėta jos beatifikacijos byla) garbei.

Šiuo metu ši jauna parapija auga kaip mažas garstyčios grūdelis Dievo Karalystei.

 

Kasmet parapijoje švenčiami šie atlaidai:

 – šv. J. Bosko – sausio 31 d., 

– Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d. 

– Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės – spalio 7 d.

 

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–20.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.