Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Malda už a.a. ses. Birutę Demkutę FMA
Sausio 20 diena, šeštadienis

Gražų, apsnigtą ir baltą sausio 20 dienos rytą, seserys salezietės, bendradarbiai, giminės ir parapijiečiai susirinko į Eucharistinę auką už prieš mėnesį į Amžinybę išėjusią ses. Birutę Demkutę FMA. Šv. Mišias aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis. Bendrystės dvasia, kurią taip brangino ir saugojo ses. Birutė, tęsėsi bendroje maldoje prie kapo ir džiaugsme prie bendrystės stalo. Visus mus susirinkusius nustebino Palemono bažnyčios šventoriuje žydinti rožė, liudijanti apie ses. Birutės meilę visai Dievo kūrinijai.

Ačiū, sese Birute, už Tavo gyvenimą ir atsiliepimą į pašaukimo dovaną.
Ačiū už salezietišką darbštumą, kuklumą ir linksmumą.
Ačiū, kad galime užtarti vieni kitus pas Viešpatį.
Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Ses. Liucija Grybaitė FMA

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių