Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
PARAPIJOS ATSINAUJINIMO DIENA
Balandžio 14 diena, šeštadienis

Šių metų gegužės 6 dieną,VI-ąjį Velykų sekmadienį, Motinos dieną, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko iškilmingoji vyskupo vizitacija. Prie šventoriaus vartų iškilmingai sutiktas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, lydimas mons. Adolfo Grušo. Bažnyčioje klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis perskaitė pranešimą, pristatantį sielovadą parapijoje. 12.00 val. Eucharistijoje buvo meldžiamasi už jaunimą, mirusias ir gyvąsias motinas bei visą parapijos bendruomenę. Sutvirtinimą priėmė 21 jaunuolis. Nuo rugsėjo mėnesio katechezes jaunimui vedė ses. Liucija Grybaitė FMA.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.