Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Lapkričio 29 dieną, sekmadienį, prasidėjo adventas. Šventinamas advento vainikas. Advento laiku vengiama pasilinksminimų, penktadieniais laikomasi pasninko, atliekama išpažintis ir gailestingumo darbai. Advento sekmadieniais 8.15 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias bažnyčioje, parapijos namuose - asmeniškai susitarus.

Kalėdaičiai (plotkelės) platinami zakristijoje ir parapijos namuose (klebonijoje).

Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti žvakę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremti „Caritas“ sriubos valgyklą Partizanų gatvėje.

Dėl patarnavimų prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu: 8 614 05600.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidėjo rugsėjo 20 dieną. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416). Dalyvaujama sekmadienio 12.00 val. šv. Mišiose. Pamokėlės vyksta sekmadieniais 13.00 val. ir pirmadieniais po pamokų  parapijos oratorijoje (Marių g. 20).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui  prasidėjo rugsėjo 27 dieną. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Dalyvaujama sekmadienio 12.00 val. šv. Mišiose. Užsiėmimai vyksta sekmadieniais 11.00 val. parapijos namuose (Marių g. 20A).

SUAUGUSIŲJŲ pasiruošimas Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir tikėjimo pagilinimo kursai prasidėjo rugsėjo 27 dieną. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Susitikimai vyksta sekmadieniais 13.00 val.

2020 metais aukos renkamos PALEMONO BAŽNYČIOS VARGONŲ REMONTUI IR NEĮGALIŲJŲ ĮVAŽOS - PANDUSO ĮRENGIMUI! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių