Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Apie parapiją

Katechezė

Katechezei parapijoje skiriamas didelis dėmesys. Šią veiklą vykdo seserys salezietės ir tikybos mokytojai pasauliečiai. Katechezę lankantys mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, išvykose į piligrimines vietas, užsiėmimuose. Advento ir gavėnios metu rengiamos mokinių rekolekcijos. Mokytojams rengiami religinės praktikos užsiėmimai. Parapijinė Pirmosios Komunijos katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį 13 val. po vaikų ir jaunimo šv. Mišių. Vaikų ir jaunuolių tėvams vykdoma suaugusiųjų katechezė. Joje laukiami visi norintys pagilinti tikėjimo tiesas. Katechizuojant ypatingas dėmesys skiriamas maldos praktikai ir šv. Mišioms. Parapijinė Sutvirtinimo Sakramento katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį.

Švč. M. Marijos legionas

Marijos legionas siekia Dievo garbės ir savo narių asmeninio šventumo, ypač pasitiki Švč. Mergelės Marijos užtarimu. Legiono šūkis „Per Mariam ad Jesum“ – „Per Mariją prie Jėzaus“. Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Jo nariai stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Marijai, ragindami uoliai kalbėti šv. Rožinio maldą.

CARITAS

Įsikūrė 1994 m. Pirmininkė – Danutė Baltaitienė. Čia dirba nuo 4 iki 9 savanorių, kurie vykdo šiuos projektus: „Globa per atstumą“, „Pagalba vaikams iš Italijos“, „Pagalba vargstantiems“. Kiekvieną mėnesio 3 sekmadienį renkasi šv. Rožinio grupė, kuri meldžiasi už šeimas, vaikus, nusidėjėlius ir anoniminius alkoholikus. Rūpinamasi parapijos ligoniais - jiems teikiami sakramentai į namus, reikalui esant padedama patalpinti į senelių namus ar slaugos skyrių, padedama palaidoti. Kiekvieną sekmadienį maitinami 35 socialiai apleisti vaikai.Organizuojamos šv. Velykų, Motinos, Tėvo dienos šventės, šv. Kalėdų eglutės šventė, aplinkos tvarkymo talkos ir kt. „Caritas“glaudžiai bendradarbiauja su seserimis salezietėmis, „Don Bosko oratorija“ , parapijiečiais. Turime pastovius rėmėjus – tai UAB „Šlaituva“, parduotuvė „Vigita“, nuolat vaikus remia – „Nematekas“ (Rumšiškės) ir „Jukna ir Ko“ (Kaunas). Kartą per metus kartu su seserimis salezietėmis dalyvaujame susikaupimo dienoje. Kartu su parapijos klebonu  organizuojame išvykas, ekskursijas į Lietuvos šventoves, lankytinas vietas.

Parapijos choras

Bažnyčios chorui vadovauja vargonininkas Arvydas Paulauskas. Giedamos bažnytinių laikotarpių giesmės. Palemono parapijos bažnyčioje yra dvylikos balsų vargonai pagaminti Anglijoje 1939 m.

Jaunimo ir vaikų choras

Jaunimo ir vaikų chorui vadovauja s. Liucija Grybaitė FMA. Parapijos jaunimas ir vaikai aktyviai dalyvauja liturgijoje – gieda 12 val. jaunimui skirtose šv. Mišiose. Ruošiantis parapijos šventėms jaunimo ir sumos chorai rengia bendrą repertuarą.

Parapijos šeimų bendruomenė
Gyvasis Rožinis

Informacija ruošiama.

Pastoracinė taryba

Informacija ruošiama.

Ekonominė taryba

Informacija ruošiama.

Statistika

Informacija ruošiama.

Parapijos ribos

Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 265.

Rytinė riba:
Iš Didžiojo Raisto miško Krunos upeliu žemyn iki Kauno marių.
Pietinė riba: Kauno mariomis iki upelio ties geležinkelio atšaka link Kauno HE.
Vakarinė riba: Upeliu aukštyn palei geležinkelį. Geležinkelis kertamas ties Palemono gatvės posūkiu. Palemono g. (link Ateities pl), Ateities pl., kertamas greitkelis Kaunas - Vilnius.
Šiaurinė riba: Nuo greitkelio keliu link Ramučių, vandens kanalu, Zversos upeliu, apimant Martinavos kaimą ir paliekant Sergeičikų I ir II kaimus, apimant Pabiržio kaimą ir Neveronių gyvenvietę bei geležinkelio st., per Karmėlavos mišką iki Krunos upelio Didžiojo Raisto miške.

Kauno miesto gatvės, gyvenvietės ir kaimai:
Palemonas: Apaščios g., Apnarų g., Ateities pl. (nr.30 - 46), Aušrinės g., Diemedžio g., Dobilų g., Gastilonių g., Gryžuvos g., Jazminų g., Kalnelio g., Kopų g., Karjerų g., Keramzito g., Krašto g., Kražantės g., Laivelių g., Marių g., Nemunėlio g., S. Neries g., Neveronių g., Palemono g. (išskyrus nr.2 - 2a), Pamario g., Parko g., Pašto g., Pyvesos g., Pravienos g., Purienų g., Raistų g., Rugiagėlių g., Skirvytės g., Slėnio g., Smilgų g., Stoties g., Šilėnų g., Šilojų g., Šlamučių g., V. Taujenio g., Tvenkinio g., Upytės g., Užupio g., Verknės g., Veiviržo g., Žydrynės g.
Neveronys: Akacijų g., Alytaus g., Bijūnų g., Čerpių g., Daržų g., Davalgonių g., Daugėlių g., Jakštonių g., Karmėlavos g., Keramikų g., Kertupio g., Krunos g., Kunigiškių g., Pabiržės g., Plytų g., Ramučių g., Šiltnamių g., Vyturio g.
Martinavos kaimas, Pabiržio kaimas.

Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija
ribojasi su
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų), Gerojo Ganytojo (Dainavos), Karmėlavos ir Rumšiškių parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių