Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Apdovanojimas Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Birželio 24 diena, sekmadienis

Birželio 24 d., sekmadienį, švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo salezietę ses. Liną Minelgaitę FMA. Apdovanojimas įteiktas už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui ir ištikimybę Bažnyčiai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių