Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Devintinių iškilmė
Birželio 3 diena, sekmadienis

Birželio 3 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Kristaus Kūno ir Kraujo šventę - Devintines. Visose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėvus. Aukos rinktos popiežiaus Pranciškaus vizito išlaidoms padengti. Po 10.00 val. šv. Mišių iškilminga procesija Švč. Sakramentas buvo nešamas šventoriumi, sustojant keturiose altorėliuose. Altorėlius paruošė seserys salezietės, parapijos Šeimos centro, Caritas ir jaunimo grupių vadovai. Po 12.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje meninę programą tėvams dovanojo lopšelio darželio "Lakštutė" vaikai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių