Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Iškilmingoji vyskupo vizitacija
Gegužės 6 diena, sekmadienis

Šių metų gegužės 6 dieną,VI-ąjį Velykų sekmadienį, Motinos dieną, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko iškilmingoji vyskupo vizitacija. Prie šventoriaus vartų iškilmingai sutiktas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, lydimas mons. Adolfo Grušo. Bažnyčioje klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis perskaitė pranešimą, pristatantį sielovadą parapijoje. 12.00 val. Eucharistijoje buvo meldžiamasi už jaunimą, mirusias ir gyvąsias motinas bei visą parapijos bendruomenę. Sutvirtinimą priėmė 21 jaunuolis. Nuo rugsėjo mėnesio katechezes jaunimui vedė ses. Liucija Grybaitė FMA.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių