Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Mirė sesuo salezietė Jadvyga Birutė Demkutė FMA (1924-2017)
Gruodžio 19 diena

Eidama 94-uosius metus į Tėvo namus išėjo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto sesuo Jadvyga Birutė Demkutė FMA.

Ses. Jadvyga Birutė Demkutė gimė 1924 m. spalio 15 d. Vilniuje. 1931 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kauną, bet mokėsi Jurbarko gimnazijoje kur ir susipažino su Tėvais Saleziečiais.

Okupacija ir II Pasaulinis karas sužlugdė S. Birutės svajonę tapti seserimi saleziete, tačiau ir pogrindžio sąlygomis ji slapta bendravo su kunigais saleziečiais, išblaškytais po visą Lietuvą, o ypač su kun. Antanu Skelčiu.1944 - 1945 m. gyveno Saleziečių namuose Vytėnuose, kartu su seserimis salezietėmis iš Lenkijos, kol antroji okupacija viską galutinai išardė.

Savarankiškai išmokusi kelias užsienio kalbas, bei vertimo praktiką įvaldžiusi, ji vertė ir mašinėle spausdino religinio bei filosofinio turinio knygas. Taip Lietuvos tikinčiuosius ir inteligentiją galėjo pasiekti bent maža dalis teologinės ir filosofinės literatūros.

Būtent ses. Birutei tuometinis Vilniaus arkivyskupas Juozas Audrys Bačkis patikėjo Katalikų Bažnyčios Katekizmo vertimą.

1981 m. Rumšiškėse ses. Birutė slapta sudėjo savo vienuolinius įžadus į kun. Jono Žemaičio SDB rankas. Nuo 2001 m. iš Vilniaus persikėlė gyventi į Palemono seserų saleziečių namus.

Ses. Birutė palaidota gruodžio 21 dieną Neveronių (Kauno r.) kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo kunigai saleziečiai, parapijos kunigai, seserys salezietės, velionės giminaičiai ir Palemono parapijos bendruomenė.

Seserys, broliai ir visa Saleziečių Šeima dėkoja Dievui už Sesers Birutės gyvenimo ir pašaukimo dovanas.

Marija Krikščionių Pagalba, užtark ją ir mus pas savo Sūnų!

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių