Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Jono Bosko diena
Sausio 30 - 31 diena

Sausio 30 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo minima šv. Jono Bosko, dangiškojo globėjo, diena. Visose šv. Mišiose parapijos kunigai priminė šio šventojo meilę Dievui, Bažnyčiai ir jaunimui. Dėl pandemijos apribojimų liturgijoje negalėjo dalyvauti svečias  salezietis Piercarlo Manzo. Visiems šv. Mišių dalyviams suteiktas palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija.

Sausio 31 dieną, pirmadienį, nuo ryto iki pietų Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko įvairūs susitikimai. Kapelionas kun. R. Šumbrauskis ir tikybos mokytoja ses. Liucija Grybaitė FMA lankė pradinių klasių moksleivius, diskutavo, meldėsi ir dalinosi šv. Jono Bosko asmenybės žavumu ir gyvumu dabartyje. Su gimnazijos pedagogais žengta Sinodiniu keliu aptariant „Klausytis ir kalbėti“ temą.

Sausio 31 dieną, pirmadienį, vakaro šv. Mišiose susibūrė saleziečiai bendradarbiai, seserys salezietės ir parapijos tikintieji. Šv. Mišioms vadovavo kun. Martynas Povilaitis SC, koncelebravo parapijos kunigai. Skambėjo giesmės dėkojant už globą bei intencijos prašant šv. kun. Jono Bosko dvasios vesti jaunimą tikėjimo ir gėrio keliu. Visiems šv. Mišių dalyviams suteiktas asmeninis palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija. Šventę vainikavo bendra agapė.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių