Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai
Gegužės 24 diena, ketvirtadienis

Š m. gegužės 24 dieną, ketvirtadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Prieš vakarines šv. Mišias bažnyčioje bendruomeniškai buvo giedotas Akatistas. Eucharistijai vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. Virginijus Birjotas bei parapijos kunigai. Homilijoje mons. Vytautas priminė visus švč. M. Marijos titulus bei kvietė pastebėti joje mūsų, kaip krikščionių, pagalbą dvasiniam gyvenimui ir tikėjimui. Po homilijos įžadus atnaujino seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai bei du nauji nariai davė įžadus. Po Eucharistijos iškilminga procesija eita Marių gatve. Procesijos metu Palemonas aidėjo nuo tradicinių gegužinių pamaldų bei giesmių pritariant trimitams. Po iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo bendra agapė Jaunimo name-oratorijoje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių