Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai ir Sutvirtinimo sakramento šventė
Gegužės 24 diena, penktadienis

Š. m. gegužės 24 dieną, penktadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Eucharistijai vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB, parapijos kunigai. Homilijoje vysk. Algirdas Jurevičius kvietė visus susirinkusius per Švč. M. Mariją atrasti malones pas Dievą. Po homilijos beveik keturiasdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Liturgijos metu įžadus atnaujino seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai. Liturgijoje giesmėms pritarė Kauno Vyturio gimnazijos mokinių orkestras. Po Eucharistijos iškilminga procesija su Švč. M. Marijos statula keliavo Marių gatve. Procesijos metu Palemonas buvo pripildytas giesmėmis ir gera nuotaika. Po iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo bendra agapė oratorijoje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių