Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos - Krikščionių Pagalbos diena
Gegužės 23 diena, šeštadienis

Gegužės 23 dieną, šeštadienio vakare, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje vyko saleziečių bendruomenės šventė. Nors karantino reikalavimai apribojo dalyvių skaičių, bet šv. Mišiose dalyvavo svečiai kun. Martynas Povylaitis, broliai kunigai saleziečiai iš Telšių bei saleziečiai bendradarbiai ir pavieniai parapijiečiai. Šv. Mišias aukojo kun. Martynas, kvietęs iš naujo atrasti Marijoje užtarimo ir globos malones. Liturgijoje saleziečių bendradarbių pazadą sudėjo parapijietė Ingrida Knyš.

Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių