Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vaikų Pirmosios Eucharistijos šventė
Gegužės 19 diena, sekmadienis

Š. m. gegužės mėn. 19 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje dalis vaikų priėmė pirmą kartą Švenčiausiąjį Sakramentą į savo širdeles. Homilijoje kunigas klebonas Renaldas Šumbrauskis vaikams ir suaugusiems priminė Šventosios Komunijos svarbą tikinčio gyvenime. Klebonas drąsino neapleisti Viešpaties dienos šventimo. Šv. Mišiose grojo ir giedojo jaunimas, vadovaujamas sesės salezietės Liucijos Grybaitės. Nuo rugsėjo mėn. vaikams katechezės pamokėles vedė sesuo salezietė Lina Minelgaitė. Po Šv. Mišių tėveliai dėkojo kunigams ir seserims už vaikų paruošimą sakramentams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių