Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
VEIKLA
Katechezė

Katechezei parapijoje skiriamas didelis dėmesys. Šią veiklą vykdo seserys salezietės ir tikybos mokytojai pasauliečiai. Katechezę lankantys mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, išvykose į piligrimines vietas, užsiėmimuose. Advento ir gavėnios metu rengiamos mokinių rekolekcijos. Mokytojams rengiami religinės praktikos užsiėmimai. 

Parapijinė Pirmosios Komunijos katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį 13 val. po vaikų ir jaunimo šv. Mišių. Vaikų ir jaunuolių tėvams vykdoma suaugusiųjų katechezė. Joje laukiami visi norintys pagilinti tikėjimo tiesas. Katechizuojant ypatingas dėmesys skiriamas maldos praktikai ir šv. Mišioms. 

Parapijinė Sutvirtinimo Sakramento katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį.

Švč. M. Marijos legionas

Marijos legionas siekia Dievo garbės ir savo narių asmeninio šventumo, ypač pasitiki Švč. Mergelės Marijos užtarimu. Legiono šūkis „Per Mariam ad Jesum“ – „Per Mariją prie Jėzaus“. Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Jo nariai stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Marijai, ragindami uoliai kalbėti šv. Rožinio maldą.

Pastoracinė tarnyba

Informacija ruošiama.

Parapijos choras

Bažnyčios chorui vadovauja vargonininkas Arvydas Paulauskas. Giedamos bažnytinių laikotarpių giesmės. Palemono parapijos bažnyčioje yra dvylikos balsų vargonai pagaminti Anglijoje 1939 m.

Parapijos
ISTORIJA

Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia Palemone pradėta statyti 1991 birželio 4 d. 

1991 m. spalio mėn. arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pašventino bažnyčios kertinį akmenį.

Daugiau
Caritas

Įsikūrė 1994 m. Pirmininkė – Danutė Baltaitienė. 

Čia dirba nuo 4 iki 9 savanorių, kurie vykdo šiuos projektus: „Globa per atstumą“, „Pagalba vaikams iš Italijos“, „Pagalba vargstantiems“. 

Kiekvieną mėnesio 3 sekmadienį renkasi šv. Rožinio grupė, kuri meldžiasi už šeimas, vaikus, nusidėjėlius ir anoniminius alkoholikus. 

Rūpinamasi parapijos ligoniais - jiems teikiami sakramentai į namus, reikalui esant padedama patalpinti į senelių namus ar slaugos skyrių, padedama palaidoti. Kiekvieną sekmadienį maitinami 35 socialiai apleisti vaikai.

Organizuojamos šv. Velykų, Motinos, Tėvo dienos šventės, šv. Kalėdų eglutės šventė, aplinkos tvarkymo talkos ir kt. 

„Caritas“glaudžiai bendradarbiauja su seserimis salezietėmis, „Don Bosko oratorija“ , parapijiečiais. Turime pastovius rėmėjus – tai UAB „Šlaituva“, parduotuvė „Vigita“, nuolat vaikus remia – „Nematekas“ (Rumšiškės) ir „Jukna ir Ko“ (Kaunas). 

Kartą per metus kartu su seserimis salezietėmis dalyvaujame susikaupimo dienoje. Kartu su parapijos klebonu  organizuojame išvykas, ekskursijas į Lietuvos šventoves, lankytinas vietas.

Jaunimo ir vaikų choras

Jaunimo ir vaikų chorui vadovauja s. Liucija Grybaitė FMA. Parapijos jaunimas ir vaikai aktyviai dalyvauja liturgijoje – gieda 12 val. jaunimui skirtose šv. Mišiose. 

Ruošiantis parapijos šventėms jaunimo ir sumos chorai rengia bendrą repertuarą.

Parapijos šeimos centras

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.